BRUNSSUM

U bent bij: Vragen op grond van art 43 RvO

Betreft: Starterslening

Brunssum, 4 februari 2016

Geacht college van B & W,

Tot voor kort bood de Gemeente Brunssum starters op de woningmarkt de mogelijkheid tot het verkrijgen van een renteloze Staterslening. Dit bood starters, op het moment dat het aankoopbedrag van een huis te hoog was voor hun bruto inkomen, meer mogelijkheden om hun eerste koopwoning te kopen. Doordat de Rijksoverheid financieel bijdraagt aan deze leningen, was het bovendien voor de Gemeente Brunssum een relatieve voordelige manier om hun burgers hierin te faciliteren.
De VVD fractie heeft echter begrepen dat het geld dat beschikbaar was voor de starterslening in de Gemeente Brunssum inmiddels op is en dat dit niet tijdig gesignaleerd is geworden door de gemeente. Hierdoor hebben een aantal starters ten onrechte de veronderstelling gehad dat er nog budget was om met de starterslening hun huis aan te schaffen. Tevens begrepen wij dat u niet voornemens bent opnieuw over te gaan tot het beschikbaar stellen van budget voor startersleningen.

Gaarne ontvangt de VVD fractie naar aanleiding van deze informatie antwoord op de volgende vragen:

1. Is het correct dat het college voornemens is de starterslening in de Gemeente Brunssum niet opnieuw beschikbaar te stellen?
a. Zo ja, welke overwegingen maakt u dan in dit besluit?
b. Neemt u hierin ook mee dat de starterssubsidie een revolterend fonds is? Met andere woorden, dat het uitgeleende geld uiteindelijk weer terug zal komen naar de Gemeente?
2. Kunt u aangeven hoeveel starters in de afgelopen periode gebruik hebben gemaakt van de starterslening?
3. Is het correct dat een aantal starters pas gedurende hun hypotheektraject te horen hebben gekregen dat alsnog geen starterslening meer mogelijk was?
a. Zo ja, waarom heeft u dit dan niet tijdig gesignaleerd?
b. Waarom heeft u nog los van bovenstaande überhaupt niet duidelijk gecommuniceerd dat de pot voor startersleningen op is?
4. De VVD fractie heeft vernomen dat dit jaar de eisen voor het krijgen van een hypotheek wederom strenger zijn geworden. Hierdoor wordt het verkrijgen van een hypotheek ook moeilijker. Kunt u een inschatting maken hoeveel starters hierdoor geen woning kunnen kopen terwijl dat met een starterslening wel mogelijk zou zijn geweest?
5. Gaat u de gevolgen monitoren van het stoppen van de Staterslening?
a. Zo ja, wat zou dan voor u een moverende reden kunnen zijn om alsnog een bedrag voor statersleningen te herintroduceren?
6. Wanneer alsnog besloten wordt geld in de startersleningen pot te stoppen, gaat u hierover dan actief met Brunssumse burgers communiceren?
a. Zo ja, hoe gaat u dit dan doen?

Wij zien uw antwoord(en) per omgaande tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie Brunssum

Jaimy van Dijk, raadslid