BRUNSSUM

U bent bij: Vragen op grond van art 43 RvO

Betreft: Open brief SV Brunssum

Brunssum, 20 februari 2016

Geacht college van B & W,

Vrijdag 19 februari is richting u en ons als Raadsleden een open brief vanuit voetbalvereniging SV Brunssum binnengekomen. In deze brief wordt vanuit SV Brunssum zorg uitgesproken over de staat van hun voetbalvelden. Het blijkt voor zowel de junioren als de senioren teams in de koude wintermaanden ontzettend moeilijk om een training door te laten gaan, om over het spelen van wedstrijden nog maar te zwijgen.
Een feit dat voor ons als Raadsleden natuurlijk ook bekend was. Reeds in de winter van 2015 werd dit immers al door u aangegeven. Tijdens de begrotingsbehandeling 2016 van november vorig jaar hebben wij als Gemeenteraad daarom € 145 000 beschikbaar gesteld om de staat van het veld drastisch te verbeteren en het voetballen voor de leden van SV Brunssum weer mogelijk te maken. Van deze € 145 000 zou ongeveer € 120 000 gezien kunnen worden als een voorinvestering op het aanleggen van een kunstgrasveld mocht SV Brunssum in de toekomst gaan voldoen aan de daarvoor geldende normen.
U gaf ons toentertijd ook aan dat deze oplossing in goed overleg met het bestuur van SV Brunssum tot stand is gekomen. Onderdeel van dit overleg zou tevens de afspraak zijn dat het opknappen van het veld in de zomerstop van 2016 zou plaatsvinden.

Ten aanzien van bovenstaande heeft de VVD fractie een aantal vragen:

1. Blijft de afgesproken investering van € 145 000 voor het verbeteren van de staat van de velden van SV Brunssum overeind staan?
2. Kunt u ons bevestigen dat een groot deel van deze € 145 000 nog altijd als voorfinanciering dient voor de aanleg van een kunstgrasveld als SV Brunssum aan de daarvoor geldende normen voldoet?
Zo ja, kunt u ons dan aangeven welke normen u hiervoor hanteert?
3. Kunt u aangegeven waar het verschil van inzicht is ontstaan tussen hetgeen ons in de Begrotingsvergadering is aangegeven over het overleg tussen het bestuur van SV Brunssum en u als college ten aanzien van de staat van de velden?
4. Bent u voornemens naar aanleiding van de open brief vanuit SV Brunssum opnieuw met hun bestuur in gesprek te treden?
5. Is het college bekend met het feit dat SV Brunssum extra kosten heeft moeten maken als gevolg van de slechte staat van de velden?
Zo ja, is dit probleem dan meegenomen in het overleg dat u met het bestuur van SV Brunssum hebt gehad?
6. Kunt u ons nog eens aangeven waarom u in de zomer van 2015 nog geen actie heeft ondernomen terwijl het probleem ook toen al bij u bekend was?

In afwachting van uw beantwoording,

Namens de VVD-fractie,

Jaimy van Dijk,
Fractievoorzitter VVD Brunssum