BRUNSSUM

U bent bij: Archief

Diversen


Programmabegroting 2016

10-11-2015
Vandaag behandelen wij de programmabegroting 2016. Voor ons als Raadsleden het moment om de beleidsmatige en financiële kaders te stellen. Het mag dan ook voor zich spreken dat wij als VVD fractie de voorliggende begroting, vanuit onze kaderstellende rol, op een positief kritische manier hebben bekeken.
Zo zijn wij als VVD Brunssum verheugd met het feit dat wij in 2019 een structureel sluitende begroting weten te presenteren, zonder dat wij de burger daarvoor extra hoeven te belasten.
Ook doet het de VVD Brunssum tot op zekere hoogte deugd te zien dat niet getornd hoeft te worden aan het Brunssumse voorzieningenniveau. De “oude” voorzieningen blijven in stand, terwijl aan de andere kant een aantal prachtige nieuwe voorzieningen, zoals de nieuwe brede scholen en de nieuwe Brikke Oave, zorgplein, centrumplan Treebeek, tot stand zijn gekomen.
Woordmelding Programmabegroting 2016 >>
VVD Amendement Lastenverlichting >>
VVD Motie 1 Verenigingen >>
VVD Motie 2 Uitbreiding formatieplaatsen sociaal rechercheur >>
VVD Motie 3 Kunstwerk Distelenveld >>
VVD Motie Periodiek Actualiseren Nota Reserves en Voorzieningen >>


 


Advertentie


Bent u hier bezorgd over?

30-10-2015

Lees verder >>


 

Advertentie


Bent u het met deze oplossingsrichtingen eens?

30-10-2015

Lees verder >>


Advertentie


De VVD staat voor een veilig Brunssum

25-6-2015
Over de veiligheid in Brunssum maakt de VVD geregeld opmerkingen in de raad van Brunssum over o.a. auto-inbraken, vernielingen in m.n. het centrum, huftergedrag, winkeldiefstallen, woninginbraken, bedreigingen, mishandelingen, straatroof en zakkenrollerij. Telkenmale wordt de VVD “teruggefloten” met de mededeling dat bij het meldpunt van de gemeente (045 527 8686) en de politie die zaken niet bekend zijn, dus niet spelen.
Lees verder >>


 

Artikel 43


Vragen op grond van art 43 inzake pilot WhatsAPP-wijk

6-10-2015
Inbrekers mijden buurten waar bewoners elkaar via WhatsApp waarschuwen na een inbraak of na het opmerken van verdachte personen. In Tilburgse wijken waar WhatsApp-buurtwachten actief zijn, is het aantal inbraken al gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Tilburg. Zo hebben wij kunnen vernemen uit de media.
Lees verder >>
Antwoord >>


Artikel 43


Vragen op grond van art 43 inzake Betere Buren

13-6-2015
Betere Buren heeft als mensontwikkelbedrijf een voortvarende start gemaakt. Momenteel biedt Beter Buren op meerdere terreinen diensten aan.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Artikel 43


Vragen op grond van art 43 inzake WOZL

13-6-2015
De kosten van de WOZL rijzen de pan uit.
Lees verder >>
Antwoord >>


Artikel 43


Vragen op grond van art 43 inzake Kredietbank Limburg

10-6-2015
Na een reeks van moeizame jaren lijkt het erop dat de resultaten bij de Kredietbank Limburg verbeteren, ingegeven door lagere huisvestingskosten. Dat zou het voor Brunssum aantrekkelijk kunnen maken om uit te stappen en alleen die activiteiten af te nemen die wenselijk zijn.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Motie afvaltarieven Rd4 2016


Tarieven inzameling afvalstoffen Rd4

11-6-2015
Tijdens de raadsvergadering van 9 juni 2015 heeft de VVD Fractie met de overige coalitiepartijen en de SP een motie ingediend om te onderzoeken of de tarieven inzameling afvalstoffen Rd4 niet te hoeven worden verhoogd.
Lees verder >>
Lees verder >>


Artikel 43


Vragen op grond van art 43 inzake aanpak bijstandsfraude

6-5-2015
In Trouw van 30 april jl. geeft Irma Heintzberger, voorzitter van het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) aan dat gemeenten in gevallen van bijstandsfraude vooral de gemakkelijke kleine gevallen aanpakken en de grote fraudezaken links laten liggen
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Artikel 43


Vragen op grond van art 43 inzake inbraak en vernielingen Kerkstraat

9-6-2015
De VVD-fractie bereikt wederom berichten dat een behoorlijk aantal bewoners/winkeliers in de Kerkstraat en omgeving centrum de afgelopen week slachtoffer zijn geworden van vernielingen en inbraak.
Lees verder >>
Antwoord >>


Artikel 43


Art 43 Vuurkuil St. Vincentius

14-10-2014
De VVD-fractie heeft over de vuurkuil van Scouting St. Vincentius de navolgende vragen.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Programmabegroting


Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2015

04-11-2014
De VVD Brunssum is tevreden over de manier wij zaken in Brunssum met en voor elkaar geregeld hebben.
Lees verder >>


Artikel


VVD Brunssum steunt de actie van de VVD fractie in het Limburg Parlement.

14-7-2014
Verkeersminister Dobrindt (CSU, zusterpartij van het CDA) heeft maandag 7 juli jl. aangekondigd dat hij vanaf januari 2016 tol wil gaan heffen op alle wegen in Duitsland en hiervoor een tolvignet wil invoeren.
Lees verder >>


 

Artikel 43


Art 43 Hekwerk Landgoed Brunssheim

23-9-2014
Geconstateerd is dat er sinds geruime tijd een hekwerk geplaatst is nabij Landgoed Brunssheim. Ten aanzien van bovenstaande ontvangen wij dan ook gaarne antwoord op volgende vragen.
Lees verder >>
Antwoord >>
Antwoord op vervolgvragen >>


Artikel 43


Autowasmiddag Scouting de Landgraaf

26-6-2014
Scouting de Landgraaf is bijna 70 jaar een sterk gewortelde vereniging binnen de Gemeente Brunssum. Primair biedt Scouting de Landgraaf wekelijks aan jong en oud zeer te waarderen bezigheden binnen hun verschillende speltakken. Deze bezigheden hebben tot doel bewustzijn te creëren in teamwork, samenwerk en bewuste omgang met de natuur en elkaar. Dat men daar binnen Scouting de Landgraaf goed in slaagt blijkt wel uit de vele maatschappelijke activiteiten die zij in gezamenlijkheid uitvoeren voor het generen van eigen (extra) inkomsten.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Artikel


Overeenkomst voor behoud en versterking NAVO-basis Brunssum

10-7-2014
Op donderdag 10 juli 2014 ondertekenden de NAVO en het Nederlandse Ministerie van Defensie een overeenkomst voor de toekomst van de NAVO-basis in Brunssum, JFC Headquarters Brunssum.
Lees verder >>

VVD Brunssum is trots dat de lobby van Arno de Haas (VVD Brunssum) en Erik Koppe (VVD Limburg) in 2010 heeft geloond.
Zie hier de brief aan Minister-president Rutte >>
Antwoord Minister-president >>


Artikel 43


Veiligheid overstekende kinderen Afnorth International School

10-6-2014
De (ondersteunings)fractie van de VVD vindt dat Brunssum als goed gastheer van de Navo in zijn algemeenheid en van de Afnorth International School (AIS) in het bijzonder ook moet zorg dragen voor de veiligheid van de kinderen/studenten van deze school.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Artikel 43


Plaatsen van verdeelcentra voor het glasvezelnetwerk van Reggefiber

20-6-2014
De (ondersteunings-)fractie van de VVD Brunssum heeft vernomen dat Reggefiber ten behoeve van het aangelegde glasvezelnetwerk in Brunssum gestart is met het plaatsen van verdeelgebouwen. Naar wij begrepen betreffen het kleine gebouwtjes met de omvang van een garagebox. Voor het tot stand brengen van de huisaansluitingen op het glasvezelnetwerk schijnen de verdeelcentra essentieel te zijn. De VVD Brunssum zou graag van het college van B&W meer informatie krijgen over de verdeelcentra.
Lees verder >>
Antwoord >>


Artikel


VVD in nieuwe coalitie!

21-4-2014
De coalitie van vijf partijen in Brunssum gaat nog een raadsperiode met elkaar verder.
Zie verder het artikel van het LD d.d. 18 april 2014 >>


 

Verkiezingen Europees Parlement


Joost van de Akker, kandidaat nummer 7 Verkiezingen Europees Parlement

3-5-2014
De VVD heeft behoefte aan een sterke, eensgezinde en deskundige vertegenwoordiging in het Europees Parlement die overtuigend de liberale visie op vrijhandel, vrijheid en veiligheid uitdraagt en uitvoert. Ik ben in 2002 lid geworden omdat de VVD zoveel mogelijk vrijheid en verantwoordelijkheid voor het individu belichaamt en uitdraagt. Zo sta ik zelf ook in het leven. Niet alleen liberaal handelen door de mensen zelf, maar ook door de manier waarop wij het openbare leven organiseren en de rol die de overheid daarbij speelt. Dat is mijn drijfveer om als liberaal op de bres in Brussel te staan.
Lees verder >>


Advertorial


De VVD maakt Brunssum sterker!

12-3-2014
De VVD is een volkspartij die opkomt voor de belangen van de gewone mensen, we werken niet alleen voor de mensen, maar vooral samen met mensen. Wij doen dit vanuit een visie van respect voor de individuele mens, die zich wil ontwikkelen en zich vrij wil voelen om te leven hoe hij wil en mag denken wat hij wil.
Lees verder >>
Lees verder onze standpunten >>


 

Artikel


De VVD krijgt lokaal het meeste voor elkaar!

17-3-2014
Gemeenten met VVD en D66 in het college verhogen de onroerendezaakbelasting over het algemeen minder. Gemeenten met PvdA- en D66-wethouders bezuinigen gemiddeld minder op kunst. Bovendien kort de PvdA minder op bibliotheken.
Lees verder het artikel in De Volkskrant >>


Publicatie


De gemeente moet beschermen en niet belasten

6-3-2014
De VVD staat voor een land waarin iedereen de vrijheid heeft te leven zoals hij wil, maar ook de verantwoordelijkheid heeft om voor zichzelf te zorgen.
Lees verder >>
Zie de advertentie >>


 

Publicatie


Je eigen huis is geen spaarpot voor de gemeente

6-3-2014
De VVD wil dat iedereen vrij is om te leven zoals hij wil. Elke euro die de overheid als belasting invordert kunt u niet zelf meer uitgeven.
Lees verder >>
Zie de advertentie >>


Publicatie


Senioren hebben ons de welvaart gebracht!

20-2-2014
In Brunssum wonen steeds meer ouderen. Dit heeft te maken met het vergrijzen van de samenleving. Hier is niets mis mee! De senior van nu is een andere dan de senior van pakweg 30 jaar geleden. Senioren leveren nog lang een actieve bijdrage aan onze gemeenschap en participeren daar waar mogelijk via allerlei vormen van vrijwilligerswerk en nemen deel aan ons rijke verenigingsleven.
Lees verder >>


 

Publicatie


VVD Brunssum: helder in sport!

4-3-2014
Sportverenigingen en sportclubs hebben volgens de VVD een bredere taak dan mensen -en vooral de jeugd- de mogelijkheid te bieden een sport te beoefenen. Sport dient ook de onderlinge vriendschappelijkheid te stimuleren, de integratie te bevorderen en het functioneren in een groep te versterken. Tenslotte heeft sport ook een opvoedende taak en draagt deze bij aan een goede gezondheid, het vormt mede iemands leven.
Lees verder >>


Publicatie


VVD Brunssum zet fors in op de jeugd

29-1-2014
De VVD vindt dat iedereen recht heeft op goed onderwijs vanaf peuter tot aan volwassene. Goed onderwijs zorgt ervoor dat men zich kan ontplooien en de kans heeft op een succesvol leven. Onderwijs draagt daarnaast ook bij aan een sterke basis voor onze economie. De focus leggen op wat je kan in plaats van wat je niet kan, dat is waar de VVD voor staat.
Lees verder >>


 

Publicatie


Ondernemers zijn de motor van de economie en werkgelegenheid!

14-2-2014
Nederland kruipt uit de recessie. Het consumentenvertrouwen stijgt, bedrijven durven weer te investeren en de woningprijzen zakken niet meer. Alle energie moeten we nu steken in het scheppen van nieuwe banen.
Lees verder >>


Persbericht


VVD Brunssum voor een veilige leefomgeving!

20-1-2014
Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de gemeente. Onveilig gevoel en achteruitgang van de leefbaarheid tolereren we niet. Eigendommen moeten worden gerespecteerd. De VVD is voor een veilig Brunssum: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ondanks beperkte middelen staat de VVD voor een schone en veilige stad en voert op dit terrein een hard en duidelijk beleid.
Lees verder >>


 

Uitnodiging


Symposium Economie en Veiligheid

29-1-2014
De VVD Afdeling Parkstad & Omstreken organiseert op woensdag 12 februari 2014 een Symposium Economie en Veiligheid op het BusinessPark C-Mill, Jan Campertstraat 5 te Heerlen.
Zie voor programma en sprekers >>


Persbericht


Succesvol bezoek minister Henk Kamp aan Chemelot Campus

5-12-2013
Dinsdag 3 december jl. heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken een bezoek gebracht aan de Chemelot Campus te Sittard-Geleen.
Lees verder >>


 

Persbericht


Werkbezoek VVD Tweede Kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam aan Betere Buren

7-12-2013
Vrijdag 6 december 2013 hebben wethouder Jack van Oppen (VVD), fractievoorzitter VVD Brunssum Arno de Haas en raadslid VVD Brunssum Jos Scheffers VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam begeleid bij het werkbezoek aan het mensontwikkelbedrijf Betere Buren te Brunssum.
Lees verder >>


Publicatie


Dit hebben we voor Brunssum bereikt in de raadsperiode 2010-2014

15-11-2013
Afgelopen dinsdag 5 november heeft de gemeenteraad van Brunssum de begroting voor 2014 goedgekeurd. Niet alleen de programmabegroting voor volgend jaar is sluitend, ook de meerjarenplanning t/m 2017.

Voor 2 pijnlijke bezuinigingsmaatregelen is ruimte gevonden om die aan te passen. 1) De bezuiniging op onze verenigingen is van de baan en 2) de verhoging van de OZB kan beperkt blijven. Alles bij elkaar een puike prestatie!

Brunssum heeft in deze periode ruim € 8 miljoen moeten bezuinigen. Het is toch gelukt om diverse projecten te realiseren voor jong en oud, werknemers en ondernemers. Kortom voor alle burgers van Brunssum. De minima zijn ondanks de zware bezuinigingen buiten schot gebleven.

De coalitiepartijen willen u verder in dit artikel laten zien wat er de afgelopen 4 jaar zoal bereikt is. Het zou te ver gaan om alles hier te gaan benoemen maar we lichten er toch een paar mooie voorbeelden uit.
Wij zijn klaar voor een volgende raadsperiode!
Lees verder >>


 

Persbericht


Kandidatenlijst VVD Brunssum vernieuwd

27-11-2013
De Algemene Ledenvergadering van de VVD Parkstad & Omstreken heeft op vrijdag 22 november jl. de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vastgesteld voor de VVD in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth en Onderbanken.
De VVD Brunssum heeft de kandidatenlijst vernieuwd.
Lees verder >>


Artikel 43


Overval-app/mobiele camera’s

23-10-2013
Recent is in diverse gemeenten waaronder Roermond, Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen een overval-app geïmplementeerd (zie www.overvalapp.nl). Deze app wordt gratis ter beschikking gesteld aan gemeenten, ondernemers en geïnteresseerden om bij diefstal en overvallen een signalement snel en doeltreffend door te geven.
Lees verder de art 43-vragen >>
Lees verder het persbericht >>
Zie de reportage van L1 Brunssum positief over afsluiting centrum >>


 

Artikel 43


Busverbinding Brunssum-Landgraaf

23-10-2013
De VVD-fractie vindt het vreemd dat er tussen Brunssum en Landgraaf geen directe busverbinding is. Reizigers met het openbaar vervoer zijn nu vaak langer dan een uur onderweg voor een reis via Heerlen die bij een directe verbinding niet meer dan 15 minuten bedraagt. Ook met het oog op de toekomstige samenwerking met Landgraaf hebben wij een aantal vragen omtrent dit onderwerp.
Lees verder >>
Antwoord >>


VVD keuzes


De keuzes van de VVD in 2014!

Op dinsdag 18 juni jl. is in de raad van de gemeente Brunssum de Perspectiefnota 2014 behandeld. De nota is het college van b&w aangereikt om als kader te dienen voor het opzetten van de in november te behandelen Programmabegroting 2014 e.v. Taken vanuit het Rijk worden overgeheveld naar gemeenten. En die verschuiving gaat gepaard met korting op budgetten. De hoogte van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds van het Rijk zal naar beneden worden bijgesteld.
Lees verder >>


 

Artikel 43


Onderhoud sportaccommodaties m.n. voetbalveld BSV/Limburgia

22-10-2013
Het zand/grasveld van BSV/Limburgia kan niet volledig gebruikt worden doordat er reeds geruime tijd geen adequaat onderhoud heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om zowel het hoofdveld als het zgn. 3e veld. BSV/Limburgia heeft meerdere malen gerapporteerd dat er slecht onderhoud heeft plaatsgevonden en dat hierdoor velden niet bespeelbaar zijn.
Lees verder >>


VVD Courant


VVD Courant 2013 nummer 5

juni t/m augustus 2013
De VVD Courant is de eerste vernieuwde editie van de VVD Brunssum en de VVD Onderbanken na de bestuurlijke samenvoeging van 5 VVD-afdelingen tot de VVD Afdeling Parkstad & Omstreken. Hierin treft u aan dat deze VVD Afdeling succes geboekt heeft op de Algemene Vergadering in Maarssen. Op de Algemene Ledenvergadering hebben de VVD-fracties hun lijsttrekkers gekozen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook treft u er een hyperlink aan naar de toespraak van Mark Rutte bij de Algemene Vergadering; is er nieuws vanuit de VVD Statenfractie en treft u de vaste rubrieken aan tot na het zomerreces. De redactie wenst u een hele fijne vakantie!
Lees verder >>


 

Advertentie


Gezamenlijk Statement Buitenring Parkstad Limburg

26-6-2013
Statement voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg van bedrijven en politieke partijen in Parkstad Limburg.
Zie verder >>


Persbericht


Parkstad Limburg op agenda van de VVD Tweede Kamerfractie en tevens eerste succes voor de VVD Afdeling Parkstad en Omstreken

27-5-2013
Op 25 april jl. heeft de bestuurlijke samenvoeging van 5 VVD-afdelingen plaatsgevonden in de VVD Afdeling Parkstad en Omstreken. Tijdens haar eerste ledenvergadering zijn een tweetal moties aangenomen voor behandeling bij de Algemene Vergadering van de VVD op zaterdag 25 mei 2013 in Maarssen.
Lees verder >>
Lees de ingediende moties >>


 

Persbericht


Jack van Oppen benoemt tot lijsttrekker VVD Brunssum

1-6-2013
De leden van de VVD in Brunssum hebben in de Algemene Ledenvergadering van 30 mei jl. Jack van Oppen, nu wethouder te Brunssum, gekozen tot lijsttrekker van de VVD-Verkiezingslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Lees verder >>


Persbericht


VVD Afdelingen samengevoegd!

26-4-2013
De VVD Afdelingen in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth en Onderbanken hebben hun bestuurlijke krachten gebundeld. De afdelingen gaan vanaf donderdag 25 april 2013 verder onder een gezamenlijk bestuur genaamd VVD Afdeling Parkstad & Omstreken.
Lees verder >>


 

VVD Courant


VVD Courant 2013 nummer 4

3-5-2013
Door het samenvoegen van VVD afdelingen in Parkstad komt er een einde aan de VVD Courant van de VVD Afdeling Brunssum/Onderbanken. In de laatste versie treft u naast het voorwoord van de voorzitter felicitaties aan aan Chantal Nijkerken voor haar wethouderschap in Meerssen, Erik Koppe voor zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een felicitatie aan ZM de Koning en bedankje aan Prinses Beatrix van de VVD. Een kort verslag met foto’s van de samenvoegingsvergadering van 5 Afdelingsbesturen tot VVD Parkstad en Omstreken en de VVD Brunssum geeft aan waarop zij niet wil bezuinigen. Naast het nieuws van de VVD in Provinciale Staten treft u de diverse politieke agenda’s en actuele politieke onderwerpen aan en de verjaardagenkalender.
Lees verder >>
Zie de foto-impressie van de oprichtingsvergadering >>


VVD Brunssum


Brunssum moet bezuinigen!

23-4-2013
De komende jaren zal Brunssum flink moeten bezuinigen en voor de VVD-fractie dient een gezonde financiële situatie als uitgangspunt. De bezuinigingsslagen die te nemen zijn lopen op van € 1 miljoen in 2014 naar € 3,2 miljoen in 2017.
Er zijn bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt die bezuinigingen mogelijk maken. Deze belopen in 2014 minimaal een bedrag van € 2,2 miljoen en in 2017 zelfs een bedrag van € 4,4 miljoen. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Het op 16 april jl. gehouden Richtingendebat is een aanzet voor de begroting 2014 (vast te stellen in november) en de Perspectiefnota die in juni wordt vastgesteld door de gemeenteraad.Bij het Richtingendebat heeft de VVD-fractie het te voeren beleid en prioritering gericht op het veiligheidsbeleid in de breedste zin van het woord, de economische structuurversterking en het maatschappelijk welzijn. Hierbij heeft de VVD-fractie aangegeven op welke navolgende producten uit de programma’s ze niet wil bezuinigen.
Lees verder >>


 

Persbericht


Koninklijke Onderscheiding voor de heer E.J. Koppe

26-4-2013
Gouverneur drs. Th.J.F.M. Bovens overhandigt bij gelegenheid van de viering van Koninginnedag aan de heer E.J. Koppe de versierselen die horen bij een Koninklijke Onderscheiding. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat hij langdurig volksvertegenwoordiger is geweest.
Lees verder >>


VVD Courant


VVD Courant 2013 nummer 3

1-4-2013
In de derde VVD Courant van 2013 treft u naast het voorwoord van de vicevoorzitter verwijzingen aan naar het verslag en foto’s van de ondernemersdag van 1 maart jl. aan; naar het richtingendebat van de bezuinigingen in Brunssum en vragen van de VVD-fractie Brunssum over Brunssumse spookburgers. De activiteiten van de VVD-fractie Brunssum, Onderbanken en Limburgse Statenfractie en de verjaardagenkalender van april. Met verwijzingen naar actuele politieke zaken wordt deze derde editie af.
Lees verder >>


 

Persbericht


VVD afdelingen bundelen bestuurskracht

5-4-2013
De VVD afdelingen in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth en Onderbanken bundelen bestuurlijk hun krachten. De afdelingen gaan voortaan verder onder een gezamenlijke bestuurlijke organisatie genaamd VVD Afdeling Parkstad & Omstreken.
Bestuurders van voornoemde VVD-Afdelingen hebben de afgelopen maanden uitvoerig van gedachten gewisseld over mogelijke samenwerkingsscenario's.
Lees verder >>


Persbericht


Ondernemers en VVD-politici delen optimisme over Parkstad tijdens ondernemersbijeenkomst

4-3-2013
De bevolking in Parkstad krimpt, net als de economie. Geen reden om bij de pakken neer te zitten vinden de sprekers op de ondernemersavond van VVD Parkstad vrijdag jl. De circa tachtig aanwezigen zijn het met avondvoorzitter Paul 't Lam eens: Parkstad kan de rest van Nederland 'anders leren denken'.
Lees verder het persbericht>>
Foto-impressie >>


 

Artikel 43


Brunssumse spookburgers

12-3-2013
Nederland telt zo'n 427.304 zogenoemde spookburgers, inwoners waarvan de overheid het adres niet kent. Een groot deel van deze spookburgers gebruikt zijn onzichtbaarheid om te frauderen en bijvoorbeeld om de gemeentelijke belastingen te ontduiken. Overheid en bedrijfsleven lopen daardoor jaarlijks meer dan 100 miljoen euro mis.
Lees verder >>
Antwoord >>


Uitnodiging


Ondernemersavond op 1 maart 2013

1-2-2013
Op 1 maart a.s. organiseert de VVD een ondernemersavond voor ondernemers in Parkstad Limburg met als centrale vraag: hoe kan Parkstad het ondernemersklimaat verbeteren? De VVD wil het ondernemerschap in Parkstad promoten. Creatieve ideeën van ondernemers zorgen volgens de VVD voor nieuwe mogelijkheden en meer werkgelegenheid. Gastsprekers zijn o.a. Wil Houben (Directeur Kamer van Koophandel Limburg), Geerd Simonis (Directeur ©-mill), Tweede Kamerleden van de VVD Karin Straus en Erik Ziengs, Gijsbert Koren (partner Douw&Koren) en Davy Heuts (Directeur Kabeldirect). Avondvoorzitter is Paul ’t Lam (communicatieadviseur). De toegang is gratis. Voorafgaande aan de ondernemersavond kan met de gastsprekers gedineerd worden. Aanmelden verplicht.
Lees verder voor meer informatie >>
Lees hier het persbericht >>


 

VVD Courant


VVD Courant 2013 nummer 2

27-02-2013
In deze uitgave aandacht voor de ondernemersbijeenkomst op 1 maart, enkele onderwerpen die de VVD in Provinciale Staten ter hand heeft genomen, de (politieke) agenda, de verjaardagenkalender en actuele politieke zaken. De waarnemend voorzitter opent deze VVD Courant.
Lees verder >>


VVD Courant


VVD Courant 2013 nummer 1

1-2-2013
In de eerste VVD Courant van 2013 treft u de eerste toespraak aan van Luc Winants, de nieuwe burgemeester van Brunssum. Richard de Boer heeft op de Algemene Ledenvergadering het draaginsigne Lid van Verdiensten ontvangen. Verder treft u een artikel aan over de overlast van hondenpoep in Brunssum en een cursusaanbod van de VVD Limburg. Op de agenda staan naast de politieke agenda ook de Nieuwe-ledendag in Maastricht de VVD Collegetour 2013 en de ondernemersbijeenkomst op 1 maart a.s. Actuele politieke zaken sluiten deze editie af.
Lees verder >>


 

Persbericht


Richard de Boer Lid van Verdiensten

1-2-2013
Bij de op 30 januari jl. gehouden Algemene Ledenvergadering van de VVD-Afdeling Brunssum/ Onderbanken werd tevens het draaginsigne Lid van Verdiensten aan Richard de Boer uitgereikt.
Lees verder >>


Artikel 43


Vuurwerkschade verhalen op daders

17-1-2013
De jaarwisseling gaat gepaard met het afsteken van vuurwerk. Helaas wordt dit op veel plaatsen ervaren als overlast met onnodige veel schade. Ook worden er onveilige situaties gecreëerd. Al enkele jaren wordt getracht diegenen die zich schuldig maken aan overlast door vuurwerk op te pakken en te laten boeten. Nog geen 25% van de bevolking koopt vuurwerk, slechts een klein deel daarvan maakt zich schuldig aan het veroorzaken van onveilige situaties en schade, maar de volle 100% van de bevolking betaalt de rekening.

De schade door vuurwerk is in de afgelopen 3 jaarwisselingen opgelopen van € 10.000,- naar ongeveer van € 16.000,- waar de Brunssumse bevolking voor moet opdraaien. De VVD wil dat de veroorzakers van schade deze schade gaan vergoeden.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Artikel 43


Problematiek Brandweer Zuid Limburg

28-1-2013
De VVD-fractie heeft op 8 januari 2013 schriftelijke vragen gesteld betreffende de Brandweer Zuid-Limburg. In de tussentijd hebben wij via de media nog aanvullende informatie ontvangen betreffende het arbeidsconflict. Tevens bereiken de VVD-fractie ook zorgelijke berichten betreffende het materieel en de huisvesting van de brandweer in de Parkstadgemeeenten.
Lees verder >>
Antwoord >>


Artikel 43


Beslaglegging op bankrekening Brandweer Zuid Limburg

8-1-2013
Via de media heeft de VVD-fractie vernomen dat de vakbonden AbvaKabo en CNV Publieke Zaak beslag gaan leggen op de bankrekening van de Brandweer Zuid Limburg.

De brandweer overtreedt al 4 jaar de Arbeidstijdenwet voor 300 medewerkers in vaste dienst en de bonden gaan nu dwangsommen innen in verband met deze overtreding van de Arbeidstijdenwet nu een ultimatum aan de brandweer is verstreken. De te innen dwangsommen kunnen tot meerdere tonnen oplopen.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Artikel 43


Verkeersveiligheid in de wijk Langeberg

8-1-2013
De VVD-fractie heeft signalen ontvangen dat in bepaalde delen van de wijk Langeberg sprake is van zorgelijke verkeersproblematiek. Voor veel mensen is de auto een essentieel vervoersmiddel geworden. Hierdoor is de afgelopen jaren het autobezit in de wijken flink toegenomen, terwijl de parkeergelegenheid constant is gebleven.

Hoewel de VVD-fractie privébezit van mensen koestert, hechten wij tevens veel belang aan de veiligheid van mensen. Delen van de Langeberglaan, de Torenstraat en de Hazenkampstraat zijn op bepaalde delen van de dag dusdanig druk dat een normale doorgang bijna niet mogelijk is. Dit kan tot ernstige gevolgen leiden als zich calamiteiten voordoen. De VVD-fractie vindt dat het nimmer zo mag zijn dat hulpdiensten bepaalde delen van woonwijken niet meer of niet meer goed kunnen bereiken.
Lees verder >>
Antwoord >>


Artikel 43


Tijdelijk situeren van ambulance in brandweerkazerne

3-12-2012
Tijdens de begrotingsvergadering van 6 november jl. heeft de portefeuillehouder aangegeven dat in het voorjaar van 2013 Brunssum een ambulancepost krijgt.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Artikel 43


Het verstrekken van uitkeringen aan criminelen

27-12-2012
Via de media heeft de VVD kunnen vernemen dat gezochte criminelen gewoon een bijstandsuitkering kunnen krijgen door gebrek aan controle bij een groot aantal gemeenten. Het gaat hierbij om veroordeelden die zich moeten melden voor een gevangenisstraf, maar zich schuilhouden en zo hun straf ontlopen. In Nederland lopen 15.000 veroordeelde criminelen vrij rond, terwijl ze in de cel zouden moeten zitten. Sinds 2011 moeten uitkeringsinstanties een uitkering voor een veroordeelde crimineel stopzetten. De Stichting Inlichtingenbureau in Utrecht stuurt elke maand de namen van die groep in een nieuwsbrief naar gemeenten. De gemeenten moeten dan een eventuele bijstandsuitkering stopzetten totdat de veroordeelde zijn straf heeft uitgezeten. 80 Gemeenten hebben zich echter helemaal niet opgegeven voor die nieuwsbrief en krijgen deze informatie niet. Het Ministerie van SZW heeft gemeenten inmiddels aangespoord om direct actie te ondernemen.
Lees verder >>
Antwoord >>


Informatie


Programmabegroting 2013

9-11-2012
De fractie van de VVD heeft op 6 november jl. gereageerd op de Programmabegroting 2013. Kaderstellend voor de programmabegroting met de titel ‘Kleur bekennen, een zoektocht naar een nieuw evenwicht,’ was de in juni jl. door de raad behandelde Perspectiefnota 2013. De VVD-fractie heeft bij de behandeling van de Perspectiefnota aangegeven dat bij de bespreking van de Programmabegroting 2013 voor het resterende bedrag van 0,8 miljoen euro aan ombuigingen volledig helder dienden te zijn.
Lees verder >>


 

VVD Courant


VVD Courant 2012 nummer 11

3-12-2012
In deze al weer laatste VVD Courant van 2012 treft u o.m. een terugblik op de Programmabegroting 2013 van Brunssum en de ingediende motie betreffende de groene golf voor voorrangsvoertuigen en het persbericht over de ambulancepost te Brunssum aan. Gedeputeerde Erik Koppe geeft een toelichting op zijn portefeuille via een videoboodschap. Verder een viertal artikelen over de landelijke ontwikkelingen binnen de VVD en de maandelijks terugkerende locale en actuele onderwerpen, afrondend met een Kerst en Nieuwjaarsgroet.
Lees verder >>


Persbericht


Brunssum krijgt ambulancepost

9-11-2012
De VVD-fractie heeft op 18 maart 2008 een motie ingediend betreffende het realiseren van een ambulancepost bij het nieuwe zorgplein op de voormalige Delta-locatie te Brunssum. De reden hiervoor was dat uit de rapporten van de Ambulancezorg Nederland bleek dat in Brunssum de aanrijtijd vaak werd overschreden. In Nederland dient een ambulance binnen de normtijd van 15 minuten aanwezig te zijn. De overschrijding van de wettelijke normtijd in Brunssum is voor de VVD-fractie onbespreekbaar!
Lees verder >>


 

Motie


Groene golf voor voorrangsvoertuigen

9-11-2012
Hulpvoertuigen zoals ambulances en brandweer lopen bij verkeerslichten vertraging op en als ze door rood rijden ontstaan regelmatig verkeersgevaarlijke situaties. Recente ongevallen met voertuigen van de hulpdiensten tonen het nut van verkeerslichtbeïnvloeding aan. Door gebruikmaking van verkeerslichtbeïnvloedbare apparatuur KorteAfstandsRadio (KAR) op de hulpvoertuigen kunnen deze versneld de kruising oversteken.
Lees verder de motie >>
Lees verder het persbericht >>


VVD Courant


VVD Courant 2012 nummer 10

1-11-2012
‘De tijd vliegt,’ constateert de vicevoorzitter in haar voorwoord. Het nieuwe regeerakkoord ligt er; met een hyperlink kunt u naar ‘dit evenwichtig pakket om Nederland sterker uit de crisis te halen’. Nadere informatie over de IBA Parkstad-informatiebijeenkomst treft u verder. De VVD-fractie in Onderbanken roept op om hen te helpen om het schoolzwemmen te behouden. Enkele artikelen uit de media, het cursussenaanbod, de nieuwe ledendag van de VVD-Limburg sluiten met de verjaardagenkalender, de agenda en actuele standpunten deze 10 editie van de VVD Courant af.
Lees verder >>


 

Regeerakkoord


Brief over het regeerakkoord

4-11-2012
Veel van onze leden en kiezers maken zich zorgen om het Regeerakkoord. Met name de voorgenomen invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie en een inkomensafhankelijk eigen risico hebben tot veel onrust en onbegrip geleid. Wij begrijpen dat u veel vragen heeft, of zelf veel vragen krijgt van verontruste leden, vrienden, collega’s, kennissen en familieleden. Daarom willen wij graag uitleggen waarom wij toch ingestemd hebben met deze maatregel.
Lees verder >>


VVD Courant


VVD Courant 2012 nummer 8

2-9-2012
In deze VVD Courant veel aandacht voor onze Afdelingskandidaten bij de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer, de verkiezingstour door Zuid Limburg, de opvolgend wethouder in Brunssum en de vaste onderwerpen zoals de verjaardagenkalender en de agenda van de maand september.
Lees verder >>


 

VVD Courant


VVD Courant 2012 nummer 9

1-10-2012
Deze 9e editie staat grotendeels in het kader van de overwinning van de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Kiezers bedankt!, Snel stabiel en slagvaardig kabinet, Zuid-Limburg in het nieuwe regeerakkoord en een overzicht van de gekozen Kamerleden zijn de onderwerpen die hierbij centraal staan. Verder aandacht voor het eerste voorwoord van onze vicevoorzitter, de installatie van Jack van Oppen tot wethouder voor de VVD in Brunssum, een felicitatie aan de voorzitter van de VVD Kamercentrale Limburg en de vaste onderwerpen zoals de verjaardagenkalender, de agenda van de maand oktober en enkele verwijzingen naar actuele (landelijke) politieke zaken.
Lees verder >>


VVD Courant


VVD Courant 2012, nummer 7

7-8-2012
In de eerste VVD Courant van na de vakantie is veel aandacht voor de komende verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Kandidaten presenteren zich bij een verkiezingsdiner in Brunssum en bij het politiek café in Heerlen. Het Verkiezingsprogramma 2012 t/m 2017 ‘Niet doorschuiven maar aanpakken’ (met financiële bijlage) is in te zien via een hyperlink. Aandacht is er ook voor de nieuwe VVD-Statenfractie, het persbericht over het opzeggen van het vertrouwen in de coalitie in Onderbanken en voor het dualisme dat de positie van de burgemeester versterkt heeft. De agenda voor de komende maanden en andere actuele politieke onderwerpen sluiten deze editie af.
Lees verder >>
Uitnodiging verkiezingsdiner 13 augustus 2012 >>


 

Persbericht


Jack van Oppen wordt nieuwe wethouder in Brunssum

17-8-2012
Erwin Vogelzang is sinds december 2011 wethouder voor de VVD in Brunssum. Daarvoor was hij 1,5 jaar raadslid in die gemeente. In de afgelopen periode heeft de liberaal Vogelzang ervaren dat het bedrijfsleven hem meer op het lijf is geschreven dan de publieke sector. Hoewel Erwin Vogelzang overtuigd VVD’er is en blijft, is hij tot het besluit gekomen dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zijn politieke loopbaan niet wenst te vervolgen. Graag keert hij terug naar Flexpoint, het bedrijf dat hij mede heeft opgericht en waarvan hij nog steeds mede-eigenaar is. In de periode dat hij nog niet actief is bij Flexpoint maakt hij geen gebruik van de wachtgeldregeling. De VVD-fractie Brunssum en het afdelingsbestuur van de VVD Brunssum/Onderbanken betreuren zijn besluit, maar hebben er tegelijkertijd veel respect voor.
Lees verder >>


Persbericht


VVD-Afdeling Brunssum/Onderbanken levert twee kandidaten voor de lijst Tweede Kamerverkiezingen 2012

31-5-2012
Het landelijke VVD-Partijbestuur heeft gekozen voor een sterke inbreng uit Limburg op de landelijke kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2012. De VVD-Afdeling Brunssum/Onderbanken had eerder al tijdens haar Algemene Ledenvergadering unaniem de kandidatuur voor de Tweede Kamerverkiezingen van Erik Koppe uit Brunssum en Chantal Nijkerken-de Haan uit Onderbanken onderschreven. De verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden op 12 september 2012.
Lees verder >>
VVD Advieslijst Tweede Kamerverkiezingen 2012 >>


 

VVD Courant


VVD Courant 2012 nummer 6

1-6-2012
‘Doen wat nodig is voor Zuid Limburg in het algemeen en Parkstad in het bijzonder! zal onze leus worden bij de Tweede Kamerverkiezingen’, oppert de afdelingsvoorzitter Jack van Oppen in zijn voorwoord in deze laatste editie van de VVD Courant voor het zomerreces. Verder aandacht voor onze jubilerende leden, de kandidaten van onze afdeling op de kieslijst Tweede Kamerverkiezingen, de opening van de publiekstrekker Action in Brunssum en de wandeling langs de ontkluisde Rode Beek in Schinveld. Ook treft u de verjaardagenkalender aan van onze leden van de maanden juni en juli en een drukke politieke agenda van de beide raadsfracties. Verwijzingen naar actuele politieke zaken in de voetnoot en artikelen over Burgemeester Richard de Boer die op stoom en ‘in control’ is. VVD-leden en partners worden uitgenodigd om deel te nemen aan een diner met aansluitend een voorstelling op het Worldfestival Parade Brunssum.
Lees verder >>
Uitnodiging etentje/Paradefestival >>


Informatie


Belangrijke informatie met betrekking tot stemmen in het buitenland

23-5-2012
De VVD roept Nederlanders in het buitenland op om niet te vergeten zich op tijd te registreren, zodat ze mee kunnen doen met de verkiezingen in september. Op 12 september 2012 vinden in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. De VVD vindt het heel belangrijk dat iedere Nederlander de kans heeft om van zijn of haar stemrecht gebruik te maken. 12 September lijkt nog ver weg, maar voor de Nederlanders die in het buitenland wonen of werken komt de eerste deadline al snel. Zij moeten zich namelijk vóór 1 augustus hebben geregistreerd bij het stembureau van de gemeente Den Haag.
Lees verder >>


 

Persbericht


VVD Afdeling Brunssum/Onderbanken eert leden

30-5-2012
Tijdens de op 24 mei jl. gehouden jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VVD-Afdeling Brunssum/Onderbanken zijn een tweetal leden met een bloemetje in het zonnetje gezet vanwege hun 30-jarig lidmaatschap van de VVD.
Lees verder >>


Artikel 43


Vragen op grond van art 43 inzake overlast in het Centrum

12-5-2012
De VVD ontvangt wederom signalen dat er op het Lindeplein en Doorvaartplein, na maanden van afwezigheid, nagenoeg dagelijks, activiteiten gebeuren die te maken hebben met drugs, geluidsoverlast, het afsteken van vuurwerk, etc.
Lees verder >>
Antwoord: Lees verder >>


 

Artikel 43


Art 43 Pand aan de Horizonstraat

18-5-2012
De VVD-fractie heeft in augustus 2009 schriftelijke vragen gesteld over het verloederde pand aan de Horizonstraat. Het pand is voor de wijk een doorn in het oog. Dit wordt nu anno 2012 nogmaals bevestigd in een lokaal weekblad. Er is nog steeds weinig duidelijkheid over het lot van het verloederde dichtgetimmerde ‘spookpand’. De verkopende makelaar laat weten dat er ‘ontwikkelplannen’ zijn.
Lees verder >>
Antwoord: Lees verder >>


VVD Courant


VVD Courant 2012 nummer 5

1-5-2012
In het voorwoord van de afdelingsvoorzitter blikt hij terug op de val van de coalitie in het Limburgs Parlement en het kabinet. Verder wordt er stilgestaan bij “Vrijheid geef je door’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en treft u naast de vaste onderwerpen een verslag en hyperlinks aan van het bezoek aan Minister Schippers die de Stichting Reanimatie-estafette Limburg en het project ‘Hart voor Limburg’ een hart onder de riem steekt.
Lees verder >>


 

Artikel 43


Art 43-vragen inzake vertraging jeugdpaspoort

5-5-2012
Kinderen mogen vanaf 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van hun ouders. Volgens de media is er daarom een run ontstaan op nieuwe paspoorten en is er een grote vertraging opgetreden bij het verstrekken van reisdocumenten voor kinderen. Nieuwe aanvragen van reisdocumenten kunnen naar alle waarschijnlijkheid niet worden afgehandeld voor 1 september a.s. Ook spoedaanvragen zouden niet meer in behandeling kunnen worden genomen.
Lees verder >>
Antwoord: Lees verder >>


Persbericht


Openluchttheater Brunssum krijgt opwaardering

30-3-2012
Het openluchttheater in het Vijverpark te Brunssum heeft vele jaren er verloren bijgelegen en is onnodig in verval geraakt. Dit was voor de VVD-fractie een doorn in het oog. De VVD-fractie is zeer verheugd dat de unaniem door de raad aangenomen VVD-motie van 11 november 2008 wordt uitgevoerd en het openluchttheater wordt gerenoveerd.
Lees verder >>


 

VVD Courant


VVD Courant 2012 nummer 4

11-4-2012
“Bezuinigen of investeren!” stelt de afdelingsvoorzitter in zijn voorwoord in deze VVD Courant. Verder is er aandacht voor actuele politieke zaken, enkele persberichten en redactionele stukjes, de agenda en de verjaardagenkalender van de maand april.
Lees verder >>


Persbericht


VVD-fracties blij met nieuw inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg

7-3-2012
De VVD-fracties Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Onderbanken zijn heel erg blij dat de provincie niet achterover is blijven leunen maar zich verantwoordelijk voelt voor een aansluitend wegennet en de plannen voor de buitenring blijft doorzetten. Zij betreuren het dat er ruim een jaar vertraging is ontstaan door de uitspraak van de Raad van State.
Lees verder >>


 

Advertentie


Investeerders zien toekomst in Brunssum!

27-3-2012
De VVD vindt dat vooral in moeilijke economische tijden de overheid ervoor moet zorgen dat er geïnvesteerd wordt in de economische infrastructuur van een gemeente.
Lees verder >>
Lees verder de advertentie >>


Artikel 43


Artikel 43 vragen inzake Gezonde School

27-2-2012
Gezonde leerlingen hebben meer kans op goede schoolprestaties. Goede schoolprestaties dragen op langere termijn bij aan een goede gezondheid en maatschappelijk succes. Én een gezonde werkomgeving bevordert de tevredenheid van het schoolpersoneel. De VVD-fractie vindt de gezondheid van leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen die werkzaam zijn op een school heel belangrijk.
Lees verder >>
Antwoord: Lees verder >>


 

VVD Courant


VVD Courant 2012 nummer 3

2-3-2012
Voor het werkbezoek aan de Europese Unie te Straatsburg en Luxemburg kunt u zich nog aanmelden middels de hyperlinks in deze VVD Courant. Het voorwoord van de afdelingsvoorzitter, de verjaardagenkalender, de agenda van de maand maart en actuele politieke zaken treft u hier verder in aan.
Lees verder >>


VVD Courant


VVD Courant 2012 nummer 1

4-1-2012
In de eerste VVD Courant van 2012 zijn, naast de Nieuwjaarswens, de uitnodigingen voor de Nieuwjaarsreceptie van de VVD-Regio Parkstad op maandag 9 januari 2012 opgenomen en de thema-avond over de woningmarkt van donderdag 26 januari 2012.
Lees verder >>


 

VVD Courant


VVD Courant 2012 nummer 2

1-2-2012
In deze VVD Courant wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de gehouden Nieuwjaarsreceptie van de VVD-Regio Parkstad (inclusief fotocollage) en de thema-avond over de woningmarkt. Een verwijzing naar een videoportret met VVD-wethouder Chantal Nijkerken van Onderbanken, de uitbreiding van de Brunssumse fractie en een redactionele bijdrage over de Wmo door VVD-raadslid Jos Scheffers zijn ook hierin opgenomen. VVD-wethouder Erwin Vogelzang van Brunssum kijkt in een redactioneel stukje in het Limburgs Dagblad ‘kritisch doch positief’ naar de ontwikkelingen in Brunssum. Het voorwoord van de afdelingsvoorzitter, de verjaardagenkalender en de agenda ontbreken ook niet in deze uitgave.
Lees verder >>
Fotocollage Nieuwjaarsreceptie VVD Regio Parkstad >>


Persbericht


VVD-fractie in Brunssumse gemeenteraad breidt uit

21-12-2011
Na een periode van intern beraad en goed onderling overleg zal vanaf heden de fractie Trots op Nederland - Lijst Rita Verdonk, vertegenwoordigd in de Brunssumse gemeenteraad door Gino Crobu, opgaan in de VVD-fractie.

Gino Crobu: "In deze onzekere tijden is het van belang dat je als politicus optimaal kunt functioneren en je functie als volksvertegenwoordiger op een serieuze manier kunt vervullen."
Lees verder >>


 

Persbericht


Erwin Vogelzang:
Doe wat of het overkomt je

28-12-2011
Na een succesvolle tijd als ondernemer in de uitzendbranche, is Erwin Vogelzang (42) wethouder in Brunssum geworden. Hij kijkt "kritisch, maar positief" naar de ontwikkelingen. "Soms moet je een euro investeren als je er drie wilt verdienen."
Lees verder >> (Uit: LD, d.d. 28-12-2011)


Courant


VVD Courant nummer 14

2-12-2011
In deze laatste VVD Courant van 2011 veel aandacht voor de installatie van Richard de Boer tot burgemeester van Simpelveld, zijn interview bij LOOpende Zaken en zijn opvolging door Erwin Vogelzang als wethouder en Jos Scheffers als opvolgend raadslid. Aandacht is er o.a. ook voor de begrotingen 2012 van beide gemeenten, de plaatsing van het eerste NATO-kombord, het najaarscongres van de VVD in Zaandam en de agenda's van december en januari.

Tot slot wensen wij u zeer sfeervolle feestdagen & bovenal een gezond 2012 toe.
Lees verder >>


 

Persbericht


Erwin Vogelzang nieuwe wethouder Brunssum

7-12-2011
Op 6 december 2011 is Erwin Vogelzang benoemd tot nieuwe wethouder van Brunssum. Hij volgt Richard de Boer op die per 1 december burgemeester van Simpelveld is geworden. Erwin Vogelzang (42 jaar) was 15 jaar actief als commercieel directeur bij Flexpoint en blijft als directeurgrootaandeelhouder verbonden aan deze uitzendorganisatie.

Inmiddels heeft het bedrijf 30 vestigingen in Zuid-Nederland, België en Duitsland, met ongeveer 130 medewerkers. Hij is politiek actief in Brunssum sinds 2009. In 2010 kwam hij met voorkeursstemmen voor de VVD in de gemeenteraad terecht.
Lees verder >>


Persbericht


Eerste NAVO-kombord geplaatst

10-11-2011
VVD-fracties van de Provinciale Staten en de Gemeente Brunssum hebben zich bij de Minister-president en de Minister van Defensie ingespannen om de NAVO-basis voor Brunssum te behouden. Inmiddels is bekend dat de NAVO-basis voor Brunssum veilig is gesteld; er is zelfs besloten om de basis met taken uit te breiden en dit plaats zal bieden aan een ruim aantal (nieuwe) buitenlandse medewerkers.

Om onze betrokkenheid als gastheer van de NAVO uit te stralen heeft de VVD-fractie in de gemeente Brunssum bij de Voorjaarsnota 2011 een motie ingediend om dit kenbaar te maken aan de invalswegen van de gemeente.
Lees verder >>
Klik hier voor een uitvergroting van de foto


 

gemeente Brunssum


Programmabegroting 2012!

19-11-2011
Op 1 november jl. is in de raad van de gemeente Brunssum de Programmabegroting onder de titel 2012 Koersvast & financieel gezond! vastgesteld. Voor de VVD is het zaak dat het huishoudboekje van Brunssum goed op orde is, dat er een goed economisch en financieel beleid gevoerd wordt en dat de door de raad ingezette weg gehandhaafd blijft.

De werkgelegenheid vergroten en elke mogelijkheid voor het aantrekken van bedrijvigheid aangrijpen, verdient de steun van de VVD.
Lees verder >>


Courant


VVD Courant nummer 12

7-10-2011
Het bestuur van de VVD-Afdeling Brunssum/Onderbanken nodigt in deze VVD Courant haar leden en VVD-leden uit deParkstadgemeenten uit voor een tweedaags werkbezoek aan de Europese Unie te Straatsburg en Luxemburg. Veel aandacht, in o.m. het voorwoord van de voorzitter, voor de op 30 september a.s. te houden 6e reanimatie-estafette te Weert.

Petra Schuffelen presenteert zich in de Liber en Erik Koppe geeft in L1Laat een reactie op de Miljoenennota. Het verjaardagenoverzicht, de verwijzing naar actuele politieke zaken en de agenda voor de maand oktober en de jongerenbijeenkomst VVD Parkstadgemeenten in november sluiten deze courant af.
Lees verder >>
Voorlopig programma Straatsburg & Luxemburg >>
Inschrijfformulier Straatsburg & Luxemburg >>


 

Courant


VVD Courant nummer 13

3-11-2011
Er kan nog worden ingeschreven voor het werkbezoek op 19 en 20 april 2012 aan de Europese Unie te Straatsburg & Luxemburg, voor de afscheidsreceptie van wethouder mr. Richard de Boer wordt u uitgenodigd, VVD-fractievoorzitter PS Limburg Erik Koppe discussieert met enkele fractievoorzitters van Provinciale Staten in het radioprogramma 'De Stemming' van L1.

Verder treft u aan de vaste maandelijkse onderwerpen waaronder de verwijzing naar actuele politieke zaken.
Lees verder >>


Art 43


Art 43 inzake uitspraak Hoge Raad dat de identiteitskaart gratis moet worden

9-9-2011
De Hoge Raad heeft bepaald dat gemeenten geen kosten mogen rekenen voor het verstrekken van een identiteitskaart. Volgens de Hoge Raad is de enige reden dat mensen zo'n ID-kaart aanvragen de geldende identificatieplicht.

Daarmee is het belang van de overheid groter dan het belang van de burger. Volgens de wet mag een gemeente alleen kosten in rekening brengen voor zaken waarvoor de burger zelf kan kiezen. Of zoals de Hoge Raad het zegt: 'in overheersende mate een belang van een individuele burger dient'. Dat geldt bijvoorbeeld voor een rijbewijs of paspoort.
Lees verder >>
Antwoord: Lees verder >>


 

Art 43


Art 43 inzake het illegaal dumpen van huisvuil

3-10-2011
Veel inwoners blijken hun restafval regelmatig te dumpen in de bestaande afvalbakken langs de straat om zo hun restafvalcontainer te ontlasten. Daardoor hoeven ze de container minder vaak of niet buiten te zetten en dus ook minder te betalen voor het ophalen van hun huisvuil.

De VVD blijft achter het motto staan: de vervuiler betaald!
Lees verder >>
Antwoord: lees verder >>


Courant


VVD Courant nummer 10

3-9-2011
Raadslid Vogelzang volgt wethouder De Boer in december op
Lees verder >>


 

Courant


VVD Courant nummer 11

3-9-2011
Het voorwoord van de afdelingsvoorzitter, de agenda en verwijzingen naar actuele politieke zaken en verjaardagenkalender zijn in deze eerste VVD Courant na het zomerreces weer vaste onderwerpen.

Het centrum van Brunssum krijgt een nieuwe aantrekkelijke toegangspoort en felicitaties zijn er voor de officiële opening van de nieuwe accommodatie van SV Langeberg.
Lees verder >>


Actueel


Raadslid Vogelzang volgt wethouder De Boer in december op

18-7-2011
De VVD-fractie Brunssum heeft na intern beraad VVD-raadslid Erwin Vogelzang unaniem voorgedragen als kandidaat-wethouder voor de VVD Brunssum.

Hij volgt daarmee in december wethouder / locoburgemeester Richard de Boer op die op vrijdag 8 juli jl. door minister Donner is benoemd tot nieuwe burgemeester van Simpelveld. De Boer zal op 1 december in Simpelveld starten.
Lees verder >>


 

Voorjaarsnota


VVD akkoord met Voorjaarsnota 2011

13-7-2011
Op 5 juli jl. is de Voorjaarsnota Gemeente Brunssum 2011 "Brunssum: koersvast & financieel gezond" behandeld.

De nota is opgesteld om kaders te stellen voor de Programmabegroting 2012 en de Meerjarenraming 2013 t/m 2015.

Voor de VVD blijven de thema's financiën, veiligheid, economie en leefbaarheid speerpunten van beleid.
Lees verder >>


Courant


VVD Courant nummer 9, juli/augustus 2011

2-7-2011
Brunssum steekt vlag uit voor behoud NAVO, felicitaties voor Parkstad Limburg en de Brede School Langeberg.

Richard de Boer jongste burgemeester van Nederland en de vaste onderwerpen zoals het voorwoord van de voorzitter, de agenda van de maanden juli en augustus en verwijzingen naar actuele politieke zaken, zijn de onderwerpen in deze VVD Courant.
Lees verder >>


 

Benoeming


Richard de Boer wordt voorgedragen tot burgemeester in Simpelveld!

11-6-2011
Hedenavond heeft de gemeenteraad van Simpelveld Mr. Richard de Boer, wethouder en locoburgemeester te Brunssum, voorgedragen voor benoeming als nieuwe burgemeester van hun gemeente.De VVD-Afdeling Brunssum/Onderbanken en de VVD-fractie Brunssum feliciteren Richard met deze benoeming. Richard wordt met zijn aanvaarding van het burgermeesterschap per 1 december a.s. met zijn 31 jaar de jongste burgemeester van Nederland.
VVD Courant nummer 8 >>


Volg ons ook via twitter